ایل آغاجاری
این ایل از چندین طایفه تشکیل می شود که به همه آنها آغاجاری می گویند. در گذشته تعداد آنها نزدیک به پنجهزار خانوار بود و مهمترین تیره های آنها عبارتنداز:
افشار- بگدلی-تیکلو-جامه بزرگی-جغتایی-داودی-شعری-قره باغی-گشتیل-لرزبان
این ایل تابستان وزمستان از اکناف حومه بهبهان که گرمسیری وسخت است بیرون نروند. ودر زمستان در چادرهای سیاه بیابانی توقف کنندو در تابستان در کناره های رودخانه کردستان بهبهان و رودخانه بهبهان(خیرآباد) خانه ها از شاخ و برگ بید ساخته منزل نمایند. آنها مال دیوان(خراج) خود را بوسیله گاو و گوسفند و گاومیش میدهندو در حومه بهبهان زراعت دیمی می کنندو چون تصرفی در دهات حومه بهبهان ندارن لذا ناحیه را بنام ایل آغاجاری نگفته اند.(نویسنده حسن خادمی بر گرفته از جلد دوم فارسنامه ناصری ص 1479)

ساعت فلش