بعدها که در خانه آشپزی را شروع کردیم ازپریموس و چراغ سه فتیله ای استفاده میکردیم و نفت مورد


نیاز هم رااز ماشینی که به درب منازل می آمد می خریدیم که قیمت هر گالن آن یک تومان بودساعت فلش