به همراه آقای ماهیگیر دبیر زیست و آقای کریم زاده مدیر دبیرستان در گردش علمی در محل پاسارگاد

ساعت فلش