همانطور که می دانیم با توجه به حضور انگلیسیها در مناطق نفت خیز و استفاده از سیستم آنها در کنترل این مناطق بسیاری از کلمات و اصطلاحات انگلیسی به مرور در محاورات روزمره مورد استفاده قرار گرفت .بطوریکه کارگران و کارمندان مناطق نفتخیز و به طبع آنها افراد خانواده نیز به هنگام صحبتهای روزمره از این کلمات و واژه ها استفاده می کردند . برای نمونه تعدادی از این کلمات و لغات در ذیل می آید . همشهریان عزیز در صورتی که لغات و اصطلاحات دیگری به خاطر دارند به صورت کامنت برای این مطلب پست کنند . 

نرس هاستل () – گست هاوس () –ترینینگ () –بی اس  نمبر () – گرید () – ام پی () – اسپکتور () – چکر () – وایز من () – ورک شاپ  () – مینتننس چکر () – کولر شاپ () – رشن () – استور () – اسکرو اسپانه () – سینیر استاف () –آف () – آن () – فن () – نویس پلایز () – بند () – پیپ () – فلت () – پلیت () – دایس () – چالو () – لیت () – کاپاسیتر () – کولر () – هیتر () – گلوپ () – لامپ () – وایر () – فنس () – همر() – پی فیتر () – ونج من () – کرن () – ساکت () -تیپ() – بلک لیس() – سن تریلی() – کواتر () – دریول () – بای روم () – لین () – اور هال () – ریپلیسمنت () – گیلاس () – هاسپیتال () – استاف استور () - یونیون() - ولو() – انسلات () – هلدر () – شیت () – سلیپ () – روتین () – ریکوییز () – رکوزیشن () –جاب () – سوویچ () –بیلر سوت () – لور بس ()- پردکشن()-

ساعت فلش